Vladimír Šavel


Rostliny I

Rostliny I

art protis, 105x130, 1998